Tìm Kiếm
Quang cao giua trang
QUANG BINH IMEXCO
Ảnh hoạt động
 

Chủ tịch hội đồng quản trị 
   
Ông Đặng Xuân Huề
 


 

Phó chủ tịch hội đồng quản trị   
  
Ông Đặng Thái Sơn

 

 

Thành viên HĐQT  
  
Lương Minh Tính
 

 


Thành viên HĐQT

Ông Đặng Xuân Diệu


 

Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Ngọc Thanh 

 

Thành viên HĐQT

Ông Đặng Văn Đức