Tìm Kiếm
Quang cao giua trang
QUANG BINH IMEXCO
Ảnh hoạt động
                                     Tổng Giám đốc                                                                  
Ông Đặng Xuân Huề  
        Phó Tổng Giám đốc thường trực
     

      Ông Đặng Thái Sơn   
Phó Tổng Giám đốc nội chính

              Ông Lương Minh Tính    
             Phó Tổng giám đốc kinh doanh

             Ông Đặng Xuân Diệu